Naturskade

Enkelte strøk av landet vårt er særlig utsatt for naturskader. I kyststrøkene er det storm- og rasskadene som dominerer, mens lavlandet er mer utsatt for flomskader.

Etter naturskadeforsikringsloven skal all forsikring av bygninger og løsøre mot brann også omfatte naturskade. Naturskade i lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. En takstmann sertifisert for naturskader vil kunne veilede deg videre i en slik sak, og bistå sammen med forsikringsselskap for å få utbedret skadene som er oppstått.

Ønsker du å bli kontaktet angående naturskade?

Vår jobb er å sette deg i kontakt med en uavhengig og kvalifisert takstmann for å hjelpe deg videre i din prosess.