Våre tjenester

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tilstand og oppgraderings- og vedlikeholdsbehov. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene, normal byggeskikk og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde.

Overtakelesesforretning

Ved overtakelse av ny bolig kan det være en fordel å ha med en takstmann. Takstmannen gjør da undersøkelser opp mot forskriftskrav og bruker sine kunnskaper til å sikre deg som boligkjøper i størst mulig grad mot ubehagelige overraskelser etter overtakelse.

Skadetakst

Når du oppdager en skade i boligen din er det viktig å avdekke skadens omfang og årsak så fort som mulig. En sertifisert skadetakstmann vil gjøre grundige undersøkelser av skaden som er oppstått, foreslå strakstiltak og hva som må gjøres for å utbedre skaden.

Reklamasjonstakst

Oppdager du at boligen har feil, mangler eller skader som ikke er opplyst om i forbindelse med salg? Dersom det avdekkes skader eller ufagmessigheter som det ikke er opplyst om i salgsopplysninger kan dette være reklamasjonsberettiget.

El-takst/kontroll

El-taksering er et viktig fagområde med stor betydning for sikkerhet både for personer og mot brann. En el-takstmann gir uavhengige vurderinger av el-sikkerhet i din bolig og vurderer installasjoner og behov for eventuelle tiltak.

Næringstakst

Taksering av næringseiendom baseres blant annet på kontantstrømsanalyse, tekniske verdier, leiekontrakter, markedsleie, kapasitet i markedet, alternativ bruk m.m.

Uavhengig kontroll

Det stilles overordnede krav til uavhengig kontroll av våtrom og tetthet på nybygg. Større boligkomplekser, blokker og andre typer bygg kan også ha krav om vurdering av bærende systemer, brannsikkerhet og andre forhold.

Landbrukstakst

Verditaksering av landbrukseiendommer innebærer å fastsette markedsverdien innenfor konsesjonslovens begrensninger. Takstmannen skal sette verdien etter gjeldende lovverk og rundskriv.

Skjønn

Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Partene velger hver sin skjønnsmann. Deres jobb er da å bli enige om erstatning med bindende virkning.

Naturskade

Naturskade i lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. En takstmann sertifisert for naturskader vil kunne veilede deg videre i en slik sak, og bistå sammen med forsikringsselskap for å få utbedret skadene som er oppstått.

Byggesak

En kvalifisert takstmann kan bistå med byggemelding av bygninger som ikke er godkjent, f.eks. terrasser, uthus og garasjer. Takstmann kan også søke om godkjenning for endret bruk av kjeller, underetasjer, loft og andre bygningsdeler.

Byggelånsoppfølging

Byggelånskontrolløren fortar en forsvarlig besiktigelse og oppfølging av prosjektets tekniske og økonomiske fremdrift, samt påse at tidsrammer overholdes. Byggelånskontrolløren er uavhengig av kunde og entreprenør, med mindre annet er særskilt avtalt.

Forhåndstakst

Til forskjell fra verditaksten som beskriver verdien av en eksisterende bolig eller eiendom, vil en forhåndstakst beskrive en bolig som er planlagt oppført eller renovert, og dagens verdi på denne forutsatt at den hadde vært bygget eller renovert i tråd med en gitt beskrivelse.

Verditakst

Verditakst er en enkel takstrapport som takstmannen lager etter befaring og oppmåling av boligen. Taksten inneholder en enkel beskrivelse basert på en visuell kontroll uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en tilstandsrapport.

Tomtetakst

En tomtetakst i forbindelse med kjøp/salg av tomt gir deg markedsverdien av ubebygd tomt, basert på forhold som beliggenhet, beskaffenhet, tilgjengelighet, miljø, nærområde og reguleringsmessige forhold.

Energimerking

Innføring av energimerking er en del av myndighetenes strategi i forbindelse med visjonen om lavutslippssamfunnet. Ved salg eller utleie av boliger og næringseiendommer er det derfor krav til energimerking.

Arealmåling

Arealmål brukes bl.a. ved belåning/taksering av eiendommer, omsetning av private eiendommer og næringseiendommer, ved beregning av forskjellige typer avgifter, som grunnlag for offentlig statistikk, beregning av grad av utnytting, vurdering av priser m.m.