Lov om avhending av fast eigedom

Kort om de nye reglene som tredde i kraft fra 1. januar 2022:

Avhendingslova regulerer rettigheter og plikter mellom kjøper og selger ved avhending av fast eiendom ved frivillig salg. Loven gjelder også når avhending skjer ved bytte eller gave. Med fast eiendom menes etter loven grunn, bygninger og andre innretninger som er varig forbundet med grunnen, se § 1-1.

Avhendingslova gjelder både for avhending mellom næringsdrivende og privatpersoner. Loven gjelder ikke for oppføring av ny bolig i samsvar med avtaler som er omfattet av bustadoppføringslova.

Som utgangspunkt har partene full avtalefrihet ved avhending, slik at bestemmelsene i avhendingsloven kan fravikes om ikke annet er bestemt. Ved forbrukerkjøp, det vil si når kjøper er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, kan loven for en del tilfeller ikke fravikes til ugunst for forbruker.

(Kilde: Lovdata.no).

 

De største endringene:

 • Kjøper må dekke kostnader til utbedring av mangler for inntil 10 000 kr som en form for egenandel.
 • Selger hefter for mangler over 10 000 kr, også for skjulte feil og mangler.
 • Boligen kan ikke lenger selges «som den er». Det vil si at selger ikke kan fraskrive seg ansvar for skjulte feil og mangler. Tidligere måtte det være en vesentlig mangel og dermed en utbedringskostnad på opp mot 6% av kjøpesum før det ble ansett som en rettslig mangel.
 • Grensen for arealavvik er nå satt ved 2% av arealet så lenge avviket utgjør minst 1 kvm. Det skal dermed lite til før det anses å være arealavvik ved boligen.
 • Det er kommet en egen forskrift som stiller krav til innholdet i en tilstandsrapport.

 

De nye endringene i avhendingsloven og den nye forskriften til denne, skal bidra til å gjøre bolighandelen tryggere, og på denne måten senke antallet tvister som oppstår etter kjøp og salg av fast eiendom.

Den nye forskriften til avhendingsloven stiller krav til hva en tilstandsrapport ved boligsalg skal inneholde. Ved å stille strengere og universelle krav til hva som anses som en godkjent tilstandsrapport, vil man legge til rette for at flere skjulte feil og mangler avdekkes før kjøper inngir sitt bud, istedenfor at dette oppdages etter at boligen er overtatt.

Lovendringen og den nye forskriften gir selger en sterk motivasjon til å innhente en utfyllende, grundig og forskriftmessig tilstandsrapport, og få mest mulig informasjon om eiendommen opp på bordet før salg.

Forskriften medfører grundige undersøkelser av blant annet:

 • Våtrom
 • Rom under terreng
 • Krypkjeller
 • Arealmåling
 • Loft
 • Bygningsdelers tilstand
 • Terrengforhold
 • Elektrisk anlegg
 • Dokumentasjon på utførte arbeider
 • Lovlighetsmangler, brannsikring

I tillegg skal det gjøres kostnadsoverslag for nødvendige utbedringer for avvik som avdekkes der dette er nødvendig eller nært forestående.

Siste nyheter