admin

Lov om avhending av fast eigedom

Lov om avhending av fast eigedom

Kort om de nye reglene som tredde i kraft fra 1. januar 2022: Avhendingslova regulerer rettigheter og plikter mellom kjøper og selger ved avhending av fast eiendom ved frivillig salg. Loven gjelder også når avhending skjer ved bytte eller gave. Med fast eiendom menes etter loven grunn, bygninger og andre innretninger som er varig forbundet […]